Samen Leren

Doel
Het doel van dit project is het verhogen van onderwijsprestaties van kinderen die wonen in de focuswijken van Rotterdam-Zuid en in groep 1 tot en met 4 van de basisschool zitten. Samen Leren richt zich op de ouders van deze kinderen, door ouders te coachen in het tonen van onderwijsondersteunend gedrag en hen opvoedvaardigheden aan te leren die hiermee samenhangen, zoals het bieden van structuur, het stellen van grenzen en het geven van positieve aandacht.  Samen Leren is ontwikkeld voor en met deze doelgroep en is daarom toegespitst op ouders die de Nederlandse taal nog niet volledig machtig zijn, een laag opleidingsniveau hebben, diverse culturele achtergronden hebben, weinig financiële middelen hebben, beperkte ruimte in huis hebben en beperkte vaardigheden op het gebied van opvoeding en stimulering van hun kinderen.

In maart 2016 is de interventie Samen Leren door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkend als theoretisch goed onderbouwd. Dit houdt in dat de interventie Samen Leren goed is beschreven en dat het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Daarnaast loopt in samenwerking met de Universiteit Utrecht een pilotonderzoek  naar de effectiviteit van Samen Leren.

Werkwijze
Ouders kunnen via scholen worden aangemeld wanneer sprake is van achterblijvende schoolprestaties van kinderen. Wanneer ouders dit zelf constateren en graag ondersteund willen worden, kunnen zij ook zichzelf aanmelden. Op de basisscholen en bij andere samenwerkingspartners (zoals buurthuizen) vindt op laagdrempelige wijze werving plaats. Na de aanmelding kent het begeleidingstraject de volgende fases: de afstemmingsfase (waarin de begeleider een beter beeld krijgt van de situatie en de ouders), het werken aan doelen (waarbij op een laagdrempelige manier aan vaardigheden wordt gewerkt) en de afronding. Er vinden huisbezoeken plaats waarbij de schoolgaande kinderen afwisselend wel en niet aanwezig zijn. De begeleider hanteert een oplossingsgerichte benadering en stemt voortdurend af op het niveau, de motivatie en de situatie van de ouders. De Samen Leren informatiemap voor ouders is een belangrijk instrument bij de begeleiding.

Toekomstperspectief
De methode Samen Leren wordt al enkele jaren ingezet in Rotterdam-Zuid. De resultaten op basis van de evaluaties van ouders zijn positief. In maart 2016 heeft het NJi de methode Samen Leren erkend als theoretisch goed onderbouwd. Hiermee is de interventie opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Op basis van de resultaten van de evaluaties heeft Bureau Frontlijn de methode Samen Leren voortdurend aangescherpt, maar de resultaten zijn nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Om deze reden is Bureau Frontlijn een samenwerking aangegaan met de Universiteit Utrecht, waarbij een pilotonderzoek is gestart naar de effectiviteit van de methode. Er wordt in 2016 nagegaan of de huidige opzet en instrumenten aansluiten bij de doelgroep en bij de doelen van het effectonderzoek. Hierna zal een effectonderzoek gestart worden waarbij onderzocht wordt of de ouders en kinderen die aan de hand van Samen Leren begeleid worden meer vooruitgaan dan gezinnen die op een andere manier begeleid worden. De uitkomsten worden gebruikt om het effect van de begeleiding in beeld te brengen en te verbeteren. Daarnaast maakt het onderzoek erkenning van de methode Samen Leren op een hoger niveau mogelijk.