Samen Leren

Doel
Het doel van dit project is het verhogen van onderwijsprestaties van kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid en in groep 1 tot en met 4 van de basisschool zitten.
Samen Leren richt zich op de ouders van deze kinderen. Door ouders te begeleiden in het tonen van onderwijsondersteunend gedrag en hen opvoedvaardigheden aan te leren die hiermee samenhangen, zoals het bieden van structuur, het stellen van grenzen en het geven van positieve aandacht.
Samen Leren is ontwikkeld voor en met deze doelgroep en is daarom toegespitst op ouders die de Nederlandse taal nog niet volledig machtig zijn, een laag opleidingsniveau, diverse culturele achtergronden, beperkte ruimte in huis en weinig financiële middelen hebben. Beperkte vaardigheden op het gebied van opvoeding en stimulering van hun kinderen spelen hierbij ook een rol.

Werkwijze
Ouders kunnen zich aanmelden via scholen wanneer sprake is van achterblijvende schoolprestaties van kinderen.
Wanneer ouders dit zelf constateren en graag ondersteuning willen, kunnen zij ook zichzelf aanmelden. Op basisscholen en bij andere samenwerkingspartners (zoals buurthuizen) vindt op laagdrempelige wijze werving plaats. Na de aanmelding kent het begeleidingstraject de volgende fases:

  • de afstemmingsfase (waarin de begeleider een beter beeld krijgt van de situatie en de ouders),
  • het werken aan doelen (waarbij op een laagdrempelige manier aan vaardigheden wordt gewerkt) en
  • de afronding. Er vinden huisbezoeken plaats waarbij de schoolgaande kinderen afwisselend wel en niet aanwezig zijn. De begeleider hanteert een oplossingsgerichte benadering en stemt voortdurend af op het niveau, de motivatie en de situatie van de ouders. De Samen Leren informatiemap voor ouders is een belangrijk instrument bij de begeleiding.

 

Toekomstperspectief
De interventie Samen Leren wordt al enkele jaren ingezet in Rotterdam-Zuid. De resultaten op basis van de evaluaties van ouders zijn positief. In maart 2016 heeft het NJi de interventie Samen Leren erkend als theoretisch goed onderbouwd. Dit houdt in dat de interventie Samen Leren goed is beschreven en dat het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken.
De interventie is met deze erkenning opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Op basis van de resultaten van de evaluaties heeft Bureau Frontlijn de methode Samen Leren voortdurend aangescherpt, maar de resultaten zijn nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht.
Vanaf augustus 2018 start een onderzoek in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de effectiviteit van Samen Leren. Hierbij wordt onderzocht of de ouders en kinderen die aan de hand van Samen Leren begeleid worden, meer vooruitgaan dan gezinnen die (nog) geen begeleiding ontvangen. De uitkomsten worden gebruikt om het effect van de begeleiding in beeld te brengen en te verbeteren. Daarnaast maakt het onderzoek erkenning van de methode Samen Leren op een hoger niveau mogelijk.